Status på klubudviklingen i VBC

Fra 65 til 119 på 5 år

Læs her om:
* Vordingborg Billard Clubs status på arbejdet med klubudviklingen gennem de seneste år
* DDBU’s formand Flemming Busk Knudsens kommentarer til  klubbens arbejde på side 5.

Bemærk at teksten er delt over flere sider, som du kan navigere i nederst.medlemsfremgang

Vi taler hverken om gennemsnit eller kilo, men derimod om noget ret sjældent i dansk billard:

Medlemsfremgang!

Ved forskellige lejligheder hører vi om udfordringer med at rekruttere nye medlemmer til dansk billard. Det skorter ikke på opfordringer fra ledelsen i Den Danske Billard Union (DDBU) om at få gjort noget ved det generelle fald i medlemstallet.

På det seneste DDBU årsmøde i juni 2017 blev Vordingborg Billard Club (VBC) opfordret til at fortælle/skrive om, hvad der ligger bag tallene i artiklens overskrift. Og således at det gerne måtte være en inspiration for andre klubber.

Ofte er der konkrete begivenheder og eller beslutninger, som ligger bag en udvikling i medlemstallet. Andre gange er det tilfældigheder og årsager, som ikke blot lader sig forklare. Lad os derfor se på nogle af de årsager som kan forklares:

• Oprettelse af en ny afdeling
• Iværksættelse af initiativer, som får folk ind i klubben

Ny afdeling på Møn

I 2010 var VBC i den situation at Iselingeskolen skulle totalrenoveres pga. skimmelsvamp. Klubben måtte flytte til langt mindre lokaler og en hel del borde måtte opmagasineres i ca. to år. Samtidig var der ønsker på Møn om at få lavet en afdeling af VBC på øen. Et par af klubbens lokale medlemmer tog handsken op og arbejdede med tanken i forhold til Vordingborg Kommune. Kommunen havde ingen ønsker om at støtte mere end en klub inden for hver special sport, som billard tilsyneladende tilhører. Derfor var tanken om en afdeling – under 100% ledelse af bestyrelsen i VBC – en mulig vej at gå. Ideen faldt i god jord i kommunen og efter flere møder og søgen efter egnede lokaler, lykkedes det i september 2012 at holde indvielse af afdelingen.

Til åbningsreceptionen mødte der mere end 50 mennesker op. Indmeldelsesblanketterne var klar. Der tegnede sig ikke mindre end 28 nye medlemmer ved receptionen. Og de næste uger kom der yderligere 10 medlemmer til. Dermed var VBC pludselig vokset fra 65 til 103 medlemmer! I dag (november 2017) er der stadig 25 medlemmer i afdelingen på Møn. Og det har ligget konstant siden det forventede frafald i det første år. 

Samarbejde med andre foreninger

I samme periode er der netto kommet 26 nye medlemmer i Vordingborg. En del af disse kan henføres til aktiviteter, som bestyrelsen har iværksat. Blandt andet har det været meget positivt med et samarbejde med patientforeninger (Cancer). Grupperne har været på besøg i klubben og fået en orientering om klubbens arbejde og hvordan sporten kan have gavnlig virkning på deres hverdag. Endvidere har klubben aktivt arbejde med Gåsetårnsskolen og ZBC, for at promovere sporten over for den yngre generation. Selvom klubben har haft en mindre fremgang i antallet af unge medlemmer, er det langt fra det mål, som VBC har om at nå mindst det dobbelte antal af ungdomsmedlemmer.

Sportslig succes med live-streaming

VBC sportslige succes har også haft en tiltrækning af nye medlemmer. Og det er ikke klubbens politik at ”fiske” medlemmer blandt andre klubber. Klubben ønsker at have en høj moral på dette område, hvilket opleves positivt blandt medlemmerne. Klubbens investering i live streaming kan givetvis også tilskrives en del.

Fremtiden er ungdommen

På det seneste er der gjort en ekstra indsats for at tiltrække nye ungdomsmedlemmer. På en måned er der kommet 4 nye friske gutter på 11-13 år. De plejes og trænes kyndigt af to af klubbens øvrige ungdomsspillere: Camilla Buhl Andersen og Anders Henriksen. Snart er de nye flyvefærdige og klar til at rykke ud til ungdomscupperne mm.

Økonomien må ikke spænde ben for deres deltagelse og engagement. Derfor dækker VBC alle omkostninger til ungdomsmedlemmernes deltagelse i turneringer. Såvel gebyrer som kørsel mm.

Sportsligt samvær for bredde og elite

Målet er kontinuerligt at arbejde med medlemsrekruttering. Men det er samtidig et klart mål at vores eksisterende medlemmer har gode faciliteter og et godt miljø, som de også kan trives og udvikles i under mottoet: ”Sportsligt samvær for bredde og elite”.
Derfor er interne arrangementer også en væsentlig del af klubbens fundament. I flæng kan nævnes: to-mands handicap turnering med 15 hold, opstartturnering forud for sæsonen, inkl. hygge, julepot inkl. meget hygge (intern skoma’r), samt en intern forårs skoma’r turnering, inkl. hygge.

Information og kommunikation skal være i top

Vores kommunikation med medlemmerne sker til dels via klubbens hjemmeside, hvor der findes alle relevante informationer, nyheder, begivenheder (kalender) samt videoarkiv mm. Ligeledes bruges klubbens Facebook gruppe aktivt af medlemmerne indbyrdes samt som en info-central for visse meddelelser omkring især turneringsrelaterede forhold.

Herudover har klubben investeret i et foreningssystem, som strømliner den administrative del betragteligt lige fra bogføring og regnskab til opkrævninger via e-mails og udsendelse af sms-påmindelser. Medlemsstatistik er ikke længere en pestilens – det klares med et klik.

50 års jubilæum i marts 2018

VBC kan i marts 2018 fejre 50 års fødselsdag/jubilæum, hvor der tages hul på forhåbentlig endnu mere fremgang. Det er i hvert fald et klart mål! I jubilæumsåret er vi således vært for DM i Cadre 71/2, Fri carambole samt 1-bande carambole.

Læs svaret fra DDBUs formand, Flemming Busk Knudsen i sin helhed på næste side.

Kommentarer til ”den gode historie” fra Vordingborg BC.

Af Flemming Busk Knudsen, formand Den Danske Billard Union (DDBU)

Jeg vil starte med at anerkende Vordingborg Billard Clubs bestyrelse, for det flotte foreningsarbejde det er, at rykke medlemstallet i klubben med 83 % over en femårig periode. Det er imponerende godt gjort! 

Denne massive medlemsfremgang er bl.a. skabt via god klubledelse, via et godt kommunikationsarbejde og via klubinitiativer. Ligeledes igennem opsættelse af mål for klubben, igennem politikovervejelser og igennem en positiv ladet klubkultur.

Klubben har med god styring grebet begivenheder og tilfældigheder, og klubledelsen har
synligt taget nogle gode og rigtige beslutninger for klubbens virke. 

I artiklen fra Vordingborg Billard Club, der kan man uddrage indholdsmæssigt, at klubledelsen i VBC har godt fat på ønsket struktur, styring og system i klublivet.
Den gode historie fra Vordingborg Billard Club præsenterer også en klub, der med sin tilknytning til Den Danske Billard Union og til billard, tager et samfundsmæssigt ansvar på sig i relation til lokalmiljø og til bymiljø. 

Selvom vi primært koncentrerer os om at rekruttere medlemmer i vores klubber, der naturligt finder vej til foreningsliv og til billardsporten, der skal vi også være bevidste om og være åbne for, at andre personer i samfundslivet med mulige handicaps og mulige trivselsudfordringer, kan hjælpes og støttes ind i vores foreninger. På samme måde som vi skal åbne for nye måder at gøre tingene på og åbne overfor nye trends.

Mangfoldigheden i dansk billard er vigtigt. Klubbestyrelsen i VBC har til fulde forstået, at en
handleorienteret og en strategisk indsats på flere mulige rekrutteringsområder, kan få den ønskede effekt, at flere medlemmer vil søge til klubben og til billardsporten. Det bør andre klubber lade sig inspirere af. Der er opsat mål og strategier i klubben for, hvordan der arbejdes med medlemsrekruttering.

Herudover er der et rigtig godt fokus i klubben på faciliteter, på medlemspleje og på et aktivt klubmiljø. Der skabes en god synlighed og en fin eksponering af klubben via klubbens Elitedivisionshold i Kegler, samt via DM stævner.

Ligeledes har man en god fysisk placering på en skole, og klubben arbejder aktivt med skolen for at promovere billardsporten og for at vise sine muligheder for unge mennesker i foreningsliv og i fritidsliv.

Klubbens nuværende succés hører derudover sammen med, at klubbestyrelsen har taget nogle bevidste valg til kommunikationsforhold og har nogle klare politiske holdninger til kommunikation. VBC har en flot hjemmeside, der løbende opdateres og er meget informativ. Klubben har oprettet Facebook gruppe og der arbejdes digitalt med emails
og med SMS kommunikation. Der er investeret i live streaming udstyr og klubben har
videoarkiv. Relevante informationer er let tilgængelige.

Jeg har flere gange i artikler i DDBU nyhedsbreve og fra talerstolen ved DDBU årsmøder, opfordret landets klubber til at have en kommunikations- og informationsstrategi, og til at oprette klubhjemmesider, som skal opdateres jævnligt og være aktuel i sin informering. Dette for at eksponere og brande klubben udadtil, samt som rekrutterings- og
kommunikationsredskab for klubben.

Vordingborg Billard Club er også her en god ambassadør for dansk billard.

Den fine historie fra VBC er dejlig læsning. Den beretter også om en klubledelse som agerer, og som vil noget med klubben/klublivet. Der skal være klubliv og sportsligt samvær for bredde og for elite. Mangfoldighed er in i klublivet, og klubben har både en sportslig og en social dimension i sit virke.

Kontingentsatserne er til at betale for ung, senior og ældre. Klubben har tilskudsregler til turneringsspil, og klubben bakker godt op økonomisk til ungdomsspilleres turneringsdeltagelse. Klubben har et årshjul for planlagte aktiviteter, og har en god
variation af aktivitetsmuligheder. Det er helt i tråd med, hvad jeg gerne ser vores
klubber gøre landet over.

Til marts 2018 bliver Vordingborg Billard klub 50 år, og der bliver givet lavet et jubilæumsarrangement i klublokalerne på en konkret dato. Lidt på forkant med situationen, der ønsker jeg klubben tillykke med jubilæet, samt ønsker klubben held og lykke med det videre lokale arbejde. Der er lagt et fundament for endnu mere fremgang.

Den klubledelse der udføres i Vordingborg Billard Club, og den flotte medlemsfremgang klubben kan dokumentere i sit virke, er en fin inspiration for andre klubber landet over. De gode historier må gerne udbredes.

Tak for artiklen, og tak for det gode foreningsarbejde i Vordingborg Billard Club!

Med venlig hilsen
Flemming Busk Knudsen
Formand for Den Danske Billard Union (DDBU)