Referat fra generalforsamling 2024

Referat fra generalforsamling i Vordingborg Billard Club
Mandag d. 22/4-2024
Referent Lars H. Juul
1. Valg af dirigent.

Jens Erik blev valgt som dirigent.
Gert og Karina blev valgt som stemmetællere.
Jens Erik konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning.

Jens Erik fremlagde sin beretning
Ingen spørgsmål til beretningen.

3. Turneringslederens beretning.

Lars H Juul fremlagde hvorledes det var gået holdene i denne sæson i DDBU-
turneringerne.
Henning Rasmussen fremlagde hvorledes sæsonen var gået i Cupperne,
Skomar- og 2. mandsturneringen

4. Kassereren aflægger regnskabet.

Lars H Juul fremlagde regnskabet for 2023.
Spørgsmål til regnskabet:
Dennis G: ville høre til værdisætningen af billardbordene.
Jens Erik: forklarede hvordan man lavede værdisætningen.
Dennis G: spurgte ind til kørepengene, om man ikke kunne droppe dem.
Jens Erik: forklarede at det stod i vedtægterne at alle fik kørepenge.
Ole T: fortalte at inden for backgammon, fik man kun hvis man krydsede
storebælt.
Otto: foreslog at man kunne have en fast distance, som man ikke fik for, og så fik
for det ud oven den distance.
Jens Erik: forklarede at der var forskellige måder at skrue på økonomien, og
hvordan
det er bedre at lave lidt selvbetaling af licens, end at hæve kontingentet. Men
klubben har en sund økonomi.
Jens Erik: nævnte at dette er ikke spørgsmål til år 2023 regnskabet, og om der
var andre spørgsmål til årets regnskab.
Henning R: roste regnskabet.
Så var der ikke flere spørgsmål til regnskabet.
Lars: fik ordet til sidst, og efterlyste hjælp, hvis der var nogle i klubben, der havde
erfaring med fondsøgning.

5. Indkomne forslag.
1. forslag:
Lasse: forslag om en låseboks til inder døren til klubben, nu hvor vi ikke kan få
flere nøgler fra skolen.
Jens Erik fortalte at der allerede var arbejde på om vi kunne få en chiplås på
døren, så chippen til yderdøren også kunne bruges til den inderste dør.

2. forslag
Henning Rasmussen: Forslag til at kunne skille tingene på FB, så resultater
stadig var synlige, og ikke druknede i mad opslag.
Ole: Man kan lave et fast opslag i toppen af FB.
Gert: Gruppen burde være lukket.
John: Er med i mange klubbers FB sider, så man kan følge med i hvad der sker,
kunne være der var gode ting man kunne overføre til egen klub.
Niels: Husk, der er nogen der ikke er på FB.
Otto: Soldaterhjemmet brugte sms til at sende ud om mad.
Camilla: bagdelen ved sms, er tilbage meldinger er kun til afsender, så man kan
ikke se hvem der kommer, som man evt. kunne køre med.
Rene: man kunne have en VBC mad og en VBC turnering på FB
Henning og bestyrelsen taler sammen om oprettelse af en side mere på FB.

6. Valg af formand (lige år) Jens Erik Lindsel – ønsker ikke genvalg.
John Albrechtsen var eneste opstillede kandidat og blev valgt.
7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (ulige år) Henning Rørbye – ikke på valg.
8. Valg af kasserer (ulige år) Lars Holmberg – ikke på valg.
9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år) John Albrechtsen – villig til genvalg. Marco
Albrechtsen ønsker ikke genvalg.

John afgår her, da han er valgt til formand, så 2 nye skal vælges.
Bestyrelsen forslog Berit og Dan
Der blev spurgt om andre ønskede at stille op.
Dennis G og Rene stillede op.
Valg mellem de 4 til første medlem.
1. runde blev Dennis siet fra
2. runde blev Berit siet fra
3. runde blev Rene Hansen valgt ind.
Valg mellem de 3 resterende til andet medlem.
1. runde blev Dan siet fra
2. runde blev Berit M. F. Green valgt ind.
Rene Hansen og Berit M. F. Green er valgt ind.

10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter – Jesper Pedersen og Per Gade – begge er villige til
genvalg.

Ingen andre kandidater, Jesper og Per genvalgt.

11. Valg af 2 medlemmer til spilleudvalg (pt. Lars Holmberg og Henrik Jens Olsen)
Lars Holmberg Juul og Henrik Jens Olsen ønskede begge at fortsætte, ingen
andre meldte sig.

12. Valg af 2 revisorer (pt. Henning Rasmussen og Camilla Andersen)

Henning og Camilla blev genvalgt.
13. Valg af revisor suppleant (pt. Gert Andersen)
Gert Andersen blev genvalgt.

14. Eventuelt.

Otto: Glad for at komme i klubben, glad for de frivillige, men er ked af for meget
larm i hverdagen i klubben.
Dan: Støj niveauet er højt.
Gert: støjen er for høj i klubben, medlemmer flyttet til formiddagen for at undgå
støjen.
Henrik Jens: Der skal være plads til at hygge sig i klubben og vise glæde ved
spillet.
Dennis G: det er fint med mad og skomar i klubben, men børn der render rundt,
bør ikke være i klublokalet.
Otte: der behøver ikke at være lydløst, men man kunne godt dæmpe sig lidt.
Gert: Man skal respektere hinanden.
Per: Stor begejstring for skomar, skomar er en ny form for billard, med mere støj,
man kunne planlægge turnerinerne.
Dennis G: børnene er der ikke for at træne, børn kan underholdes uden støj.
Karina: Min 9 årig søn synes det er hyggeligt at spille med de ældre.
Jens E: Spillede skomar, hvor børnene så tv. Fortalte at man rykkede en skomar
kamp til kl 16, for ikke at forstyrre de andre, de andre rykkede så ligeledes deres
kamp til kl. 16.
Berit: kunne være rart med dialog, kom og sig hvad der menes, i stedet for at gå
og brokke sig i krogene.
Gert: vi er allerede godt i gang med dialogen.
Jens E: Det har altid være nemt, når der blev spillet i klubskjorter, så var der
kampe og stille, lidt anderledes med skomar, der spilles ikke i klubtøj, så svært at
se om det er kamp.
Mette: Frivilligt arbejde, er det ok at undersøge om at få mere frivilligt arbejde til
klubben, er der stemning for det.
Jens E: Ja tak til mere. Spørg ny bestyrelse.
Gert: er der nok til at udføre det frivillige arbejde.
Lars: Der plejer at være nok:
Camilla: Skrabelodder er også en mulighed, hvis der er stemning for det.
Bjarne Holberg: Kunne det være spilleautomater.
Jens E: Der er en masse lovgivning, der skal overholdes, hvis man skal have
automater, samt klubben ønsker ikke at lokke medlemmerne til at blive spil
ludomaner.
Jens E: Rengøring, blade på trappe, alle kan feje dem væk, er de der, så lad
være med at slæbe dem med ind i klubben. Det er ikke skolens opgave. Så
generelt gerne at medlemmerne blev bedre til at rydde op efter sig.
Berit: Toiletterne, ikke rart at der er tis på gulvet, når man som kvinde skal på
potten. Vær nu rare at gøre rent efter jer, børsten kan også bruges, hvis der er
brug for det.
John: Skolen arbejder på at alle toiletterne kommer op og fungerer igen.
Jens Erik takkede for et godt møde, og lukkede generalforsamlingen.