Vedtægter

Vedtægter

1 Klubbens navn
Stk. 1.
Klubbens navn er Vordingborg Billard Club, forkortet V.B.C. V.B.C. er stiftet den 13. marts 1968 og har hjemmehørende i Vordingborg.

Klubdragt:
Stk. 2.
Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte gældende regler for klubdragten til såvel holdturneringer som individuelle turneringer, hvor medlemmerne repræsenterer V.B.C.

2 Klubbens formål
Stk. 1.
Klubbens formål er at fremme interessen for billardsporten, bl.a. ved afholdelse af turneringer og instruktionskurser. Endvidere at etablere og udbygge et godt kammeratskab blandt medlemmerne.

3 Optagelse af medlemmer
Stk. 1.
Som medlemmer kan optages enhver, der ikke har udestående med andre klubber under D.D.B.U. eller som ikke er ekskluderet af V.B.C. pga. grove forseelser.

Stk. 2.
Et tidligere medlem kan først optages i klubben igen efter at have betalt eventuel hvilende restance til klubben.

4 Udmeldelse og kontingent
Stk. 1.
Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 2.
Kontingent betales forud for perioden 1.5. – 30.4, og er forfaldent til betaling senest den 30.4. forud for perioden.

Stk. 3.
Er kontingentet ikke betalt på forfaldsdatoen og er der ikke inden forfaldsdatoen indgået særlig aftale med klubbens kasserer om betalingen, mister medlemmet spilleretten og betragtes dermed som udmeldt af klubben med et hvilende restancekrav, som samtidig indberettes til D.D.B.U. Medlemmet vil modtage besked herom fra klubben.

Evt. udleveret nøgle/kort til klubbens lokaler skal samtidig afleveres og depositum modregnes i restancen.

Stk. 4.
Et medlem kan – ved henvendelse til kassereren eller et medlem af bestyrelsen – udmelde sig af klubben inden udgangen af marts, og vil således ikke modtage opkrævning for den kommende periode.

Stk. 5.
Genindmeldelse kan ske ved henvendelse til bestyrelsen, jf. i øvrigt § 3, stk. 2

5 Gæster
Stk. 1.
Alle der er medlem af en billardklub under D.D.B.U., samt potentielle nye medlemmer er velkomne til at besøge klubben og til at prøve dens materiel. Alt efter aftale med bestyrelsen.

6 Bestyrelsen
Stk. 1.
Klubbens daglige ledelse forestås af en bestyrelse på 5 medlemmer. Disse vælges på en generalforsamling.

Medlemmer af bestyrelsen skal være fyldt 18 år og have været medlem af klubben i mindst 6 måneder nærmest forud for generalforsamlingen.

Stk. 2.
Alle medlemmer til bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at formand samt 2 medlemmer vælges på lige årstal, mens kasserere og 1 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal.

Desuden vælges 2 bestyrelsessuppleanter, benævnt 1. og 2. suppleant. Disse vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 3.
Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 10 dage efter generalforsamlingen med følgende poster, som skal varetages efter ønsker og fordeling: Næstformand, turneringer, ungdom, sekretær samt andet klubarbejde.

Stk. 4.
Der afholdes møde i bestyrelsen når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det, dog er bestyrelsen forpligtet til minimum at afvikle 8 møder på en sæson.

Til bestyrelsesmøderne kan suppleanterne deltage

Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Er bestyrelsen til et møde ikke mødt fuldtalligt, tilfalder stemmeretten 1. og 2. suppleanten i nævnte rækkefølge. Der føres en beslutningsprotokol samt tages referat af bestyrelsesmøderne.

Stk. 5.
Bestyrelsen kan løbende nedsætte udvalg til behandling af sager af speciel karakter, lige såvel som den kan indkalde medlemmer til møder når behov opstår.

Stk. 6.
Klubben kan ikke stifte gæld medmindre den på generalforsamlingen valgte, og til enhver tid siddende bestyrelse på 5 medlemmer samtidigt underskriver gældsbeviset. Klubben hæfter for eventuel stiftet gæld ved de aktiver klubben har.

Over klubbens driftskonti har den til enhver tid valgte kasserer og formand fuldmagt til at måtte disponere.

Sikring af klubbens øvrige pengebeholdning fastlægges af kassereren og bestyrelsen

Herudover kan to bestyrelsesmedlemmer i forening disponere over klubbens driftskonti, herunder også konto etablering. Det ene medlem skal være formanden.

7 Ungdomsudvalg
Stk. 1.
Såfremt mindst 7 ungdomsspillere ønsker det, kan der nedsættes et ungdomsudvalg.

Dette skal bestå af 3 ungdomsspillere og 1 seniormedlem og kan vælges for 1 år ad gangen.

Udvalget udpeger selv en formand. Denne har taleret i bestyrelsen angående sager bragt op af ungdomsudvalget.

8 Spilleudvalg
Stk. 1.
Til at forestå de under klubben hørende turneringsarrangementer, vælges på den ordinære generalforsamling, et spilleudvalg på 2 medlemmer under turneringslederen.

Spilleudvalget vælges for 1 år ad gangen. Spilleudvalget disponerer under ansvar overfor den siddende bestyrelse.

9 Overtrædelse af ordensreglement m.v.
Stk. 1.
For overtrædelse af klubbens love og ordensreglement eller anden usømmelig adfærd, kan bestyrelsen idømme ethvert medlem eksklusion, subsidiært karantæne eller advarsel.

Eventuel klage over medlemmers optræden, eller begrundet mistanke om deltagelse i billardturneringer, der ikke er godkendt af D.D.B.U., skal gøres til genstand for bestyrelsens undersøgelse, når den er: skriftlig, navngiven samt motiveret.

Stk. 2.
Spørgsmål vedrørende overtrædelse af ordens- og amatørbestemmelserne vil blive afgjort i overensstemmelse med D.D.B.U.’s gældende regler på dette område.

10 Regnskab og revision
Stk. 1.
Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2.
På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

Stk. 3.
Regnskabet, der udfærdiges med driftsregnskab og status, skal afsluttes senest d. 31. januar og skal være forelagt revisorerne til revision senest d. 15. februar.

Finder revisorerne misligholdelse af regnskabet, rettes der omgående henvendelse til bestyrelsen, der træffer de fornødne foranstaltninger til en nærmere undersøgelse af de nævnte forhold. Såfremt dette ikke tilfredsstiller revisorerne, har de pligt til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 4.
Kassereren har pligt til at holde den øvrige bestyrelse løbende underrettet om klubbens finansielle tilstand.

11 Generalforsamling
Stk. 1.
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal.

Stk. 2.
Medlemmer, der er udmeldt p.g.a. manglende kontingentindbetaling, kan ikke deltage i generalforsamlingen. (Jfr. § 3).

Stk. 3.
Alle valg og beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved absolut flertal. Undtaget herfra er vedtægtsændringer, der kræver 75 % af de fremmødtes stemmer. En afstemning skal være skriftlig såfremt 5 medlemmer ønsker det.

Stk. 4.
Der tages referat af generalforsamlingen. De valgte bestyrelsesmedlemmer samt vedtagne beslutninger der strækker sig udover den kommende sæson, skrives ind i beslutningsprotokollen.

12 Ordinær generalforsamling
Stk. 1.
Ordinær generalforsamling afholdes senest den 30. april og varsles senest 10 dage før med følgende dagsorden:

Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Turneringslederens beretning
4. Kassereren aflægger regnskabet
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand (lige år)
7. Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
8. Valg af kasserer (ulige år)
9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
11. Valg af 2 medlemmer til spilleudvalget
12. Valg af 2 revisorer
13. Valg af 1 revisorsuppleant
14. Eventuel

13 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1.
Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelsen og skal af denne indvarsles, når mindst 10 medlemmer fremsætter skriftlig motiveret anmodning herom.

14 Forslag.
Stk. 1.
Forslag fra medlemmerne til behandling på en generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Alle forslag skal foreligge skriftligt.

Stk. 2.
Bestyrelsen skal fremlægge evt. egne forslag til medlemmerne senest 7 dage forud for en generalforsamling ved opslag i klubbens lokaler og/eller på klubbens hjemmeside.

15 Klubbens opløsning
Stk. 1.
Klubbens opløsning kan kun vedtages på en til dette formål indkaldt generalforsamling. Denne generalforsamling skal varsles mindst 10 dage forud.

Stk. 2.
Der skal være mindst 75% af klubbens medlemmer tilstede og opløsning kan kun vedtages hvis 75% af disse stemmer for det.

Stk. 3.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig – men er 75% af de afgivne stemmer for en opløsning af klubben, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, denne varsles ligeledes 10 dage forud.

På den ekstraordinære generalforsamling kan en opløsning vedtages ved almindelig stemmeflerhed, uanset de fremmødtes antal.

Forvaltning af evt. midler ved en opløsning af klubben.

Stk. 4.
Vedtages det at opløse klubben, skal eventuelle aktiver, efter afvikling af gæld, henstå på en dertil oprettet konto i et pengeinstitut med henblik på oprettelse af en ny billardklub.

Stk. 5.
Såfremt midlerne ikke anvendes til dette formål inden fem år fra opløsningsdatoen, tilfalder midlerne en hjælpeorganisation, der varetager svage eller udsatte børns rettigheder.

Stk. 6.
Den ved opløsningen siddende bestyrelse fungerer som administratorer af de indestående midler, som alene må anvendes til det beskrevne formål.

Stk. 7.
De nærmere regler for forvaltningen af midlerne fastlægges endeligt på den opløsende generalforsamling, når beslutningen om opløsningen er truffet.

Således vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling fredag den 3. marts  2023.

Lars Holmberg, dirigent